boot varen
Lago Maggiore

Privacyverklaring

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Privacybescherming is van het grootste belang voor de SC-groep. Het gebruik van onze websites is in principe mogelijk zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen toestemming vragen van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze “Privacyverklaring” willen we het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen via deze “Privacyverklaring” geïnformeerd over hun rechten.

 

De SC-groep heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo volledig mogelijk te beschermen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet in principe veiligheidslekken vertonen, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens ook via alternatieve methoden, zoals telefonisch, aan ons door te geven.

1. DEFINITIES

Deze “Privacyverklaring” van de SC-Groep is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen is gebruikt bij het aannemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze “Privacyverklaring” is bedoeld om zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners eenvoudig leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze “Privacyverklaring” gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of aan een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

b) Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorgeven, verspreiden of op een andere manier beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, mits deze aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die alleen of gezamenlijk met anderen de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden vastgesteld, kan de verwerkingsverantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn benoeming worden voorzien door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsver

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende gegevensbeschermingswetten en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Sven Spies
Am Marktplatz 13a
77656 Offenburg
Duitsland

3. COOKIES

Onze internetpagina’s gebruiken zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten op uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of een automatische verwijdering door uw webbrowser plaatsvindt.

Soms kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw apparaat opgeslagen worden wanneer u onze site bezoekt (third-party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor de afhandeling van betalingsdiensten).

Cookies vervullen verschillende functies. Vele cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of het tonen van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om reclame te tonen.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces (noodzakelijke cookies) of om bepaalde, door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten), worden opgeslagen op basis van Art. 6 par. 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatische verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Wanneer cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies door derde bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen we u hierover informeren in het kader van deze “Privacyverklaring” en indien nodig toestemming vragen.

4. VERZAMELING VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE

De website van de SC-Groep verzamelt bij elk bezoek aan de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks van algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypen en versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem naar onze website komt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden aangestuurd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internet service provider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen ter bescherming tegen gevaren in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de SC-Groep geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de voortdurende functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te garanderen, en (4) om wetshandhavingsautoriteiten de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door de SC-Groep en anderzijds met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens die door een betrokken persoon zijn verstrekt opgeslagen.

5. AANMELDING VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Op de website van de SC-Groep krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen, blijkt uit het daarvoor gebruikte invoerscherm.

De SC-Groep informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan in principe alleen door de betrokken persoon worden ontvangen als (1) de betrokken persoon beschikt over een geldig e-mailadres en (2) de betrokken persoon zich heeft geregistreerd voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt naar het e-mailadres dat door een betrokken persoon voor het eerst is opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, een bevestigingsmail gestuurd volgens de double-opt-in procedure. Deze bevestigingsmail is bedoeld om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokken persoon de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan we ook het door de internet service provider (ISP) toegekende IP-adres van het computersysteem dat door de betrokken persoon wordt gebruikt op het moment van aanmelding op, evenals de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om mogelijk misbruik van het e-mailadres van een betrokken persoon op een later tijdstip te kunnen achterhalen en dient daarom de juridische bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonsgegevens die verzameld worden bij een aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het beheer van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of bij verandering van de technische omstandigheden. Er vindt geen doorgifte van persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld aan derden plaats. De inschrijving op onze nieuwsbrief kan door de betrokken persoon te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, die de betrokken persoon ons heeft gegeven voor de verzending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Bovendien is het mogelijk om zich op elk moment direct op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief of dit op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke mede te delen.

6. CONTACTMOGELIJKHEDEN VIA DE WEBSITE

De website van de SC-Groep bevat, vanwege wettelijke voorschriften, gegevens die een snelle elektronische contactopname met ons bedrijf mogelijk maken, alsmede een directe communicatie met ons, wat ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verwerkingsverantwoordelijke, worden de door de betrokkene overgedragen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke overgedragen persoonsgegevens worden opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag of het contact opnemen met de betrokkene. Er vindt geen doorgifte van deze persoonsgegevens aan derden plaats.

7. ROUTINEMATIGE VERWIJDERING EN BLOKKERING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover dit door de Europese richtlijn- en verordeninggever of een andere wetgever in wetten of voorschriften, waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, is voorzien.

Als het doel van de opslag komt te vervallen of als een door de Europese richtlijn- en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

8. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON

    a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene persoon heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn- en verordeninggever, om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te verkrijgen over de vraag of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene persoon dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kan hij of zij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

    b) Recht op informatie

Elke betrokkene persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn- en verordeninggever, om te allen tijde gratis informatie te ontvangen van de verwerkingsverantwoordelijke over de opgeslagen persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Verder heeft de Europese richtlijn- en verordeninggever het volgende toegestaan aan de betrokkene persoon:

de doeleinden van de verwerking
de categorieën van betrokken persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
indien mogelijk de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
het bestaan van het recht op correctie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke, of een recht van bezwaar tegen deze verwerking

het bestaan van een klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene persoon zijn verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, volgens Artikel 22, paragrafen 1 en 4 van de DS-GVO en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene persoon
Verder heeft de betrokkene persoon het recht om te weten of persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, dan heeft de betrokkene persoon bovendien het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de overdracht.

Indien een betrokkene persoon dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

    c) Recht op correctie

Elke betrokkene persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn- en verordeninggever, om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben te eisen. Verder heeft de betrokkene persoon het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verlangen — ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene persoon dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

    d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn- en verordeninggever, om van de verantwoordelijke te eisen dat de hem of haar betreffende

persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, indien een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
De betrokkene persoon trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, letter a) van de DS-GVO, of artikel 9, lid 2, letter a) van de DS-GVO, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene persoon maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 1 van de DS-GVO, en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene persoon maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 21, lid 2 van de DS-GVO.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij volgens Artikel 8, lid 1 van de DS-GVO.
Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoon de verwijdering van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door [Uw Bedrijfsnaam] wenst te initiëren, kan hij of zij zich hiervoor te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van [Uw Bedrijfsnaam] zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door [Uw Bedrijfsnaam] openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke verplicht is persoonsgegevens te verwijderen volgens Artikel 17, lid 1 van de DS-GVO, neemt [Uw Bedrijfsnaam] met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan te informeren dat de betrokkene persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen heeft geëist dat alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Een medewerker van [Uw Bedrijfsnaam] zal in individuele gevallen het nodige regelen.

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE


    e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeninggever, om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verlangen indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, voor een periode die het de verwerkingsverantwoordelijke mogelijk maakt om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die bij de SC-Groep zijn opgeslagen wil aanvragen, kan deze zich te allen tijde wenden tot een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De SC-Groep zal de beperking van de verwerking in gang zetten.

f) Recht op dataportabiliteit

Elke betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, verleend door de Europese wet- en regelgevingsautoriteit, om de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft hij of zij het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder hinder van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG of artikel 9, lid 2, onder a, AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, AVG en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen.

Verder heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op dataportabiliteit volgens artikel 20, lid 1, AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct worden overgedragen van de ene verantwoordelijke naar de andere, voor zover dit technisch haalbaar is en mits hierdoor de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad.

Om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de SC-Groep.

    g) Recht van bezwaar

Elke betrokken persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht, verleend door de Europese wet- en regelgevingsautoriteit, om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f, AVG. Dit geldt ook voor profilering die op deze bepalingen is gebaseerd.

De SC-Groep zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien de SC-Groep persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal de SC-Groep de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om vanwege redenen die voortkomen uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die bij de SC-Groep plaatsvindt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volgens artikel 89, lid 1, AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene direct contact opnemen met de SC-Groep. Verder is het de betrokkene vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

    h) Recht op intrekking van toest

emming voor gegevensbescherming

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht, verleend door de Europese wet- en regelgevingsautoriteit, om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Om het recht op intrekking van de toestemming uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de SC-Groep.

9. PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS (MET ANONIMISERINGSFUNCTIE)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een dienst voor webanalyse. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over van welke website een persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om een kostenvoordelenanalyse van internetreclame uit te voeren.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Met behulp van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze websites plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de verkeersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de plaatsing van de cookie wordt Google in staat gesteld om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de individuele pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google Analytics-component verzocht gegevens voor online analyse naar Google te verzenden. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te traceren en vervolgens commissieafrekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie worden persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de plaats van waaruit een toegang werd gedaan en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al is beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologische systeem van de betrokkene. Bovendien kan een door Google Analytics reeds geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat gegevens die door

Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website, worden verzameld. Hiertoe moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon die toe te rekenen is aan zijn of haar bevoegdheid, wordt gedeactiveerd of verwijderd, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.

10. PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN GOOGLE ADWORDS

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een dienst voor internetadvertenties die adverteerders in staat stelt om advertenties te plaatsen zowel in de zoekresultaten van Google als in het Google-advertentienetwerk. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om van tevoren bepaalde sleutelwoorden te bepalen, waardoor een advertentie in de zoekresultaten van Google alleen wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat ophaalt dat relevant is voor het sleutelwoord. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties verspreid op thematisch relevante webpagina’s door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de vooraf bepaalde sleutelwoorden.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het tonen van advertenties die relevant zijn voor de interesses op de websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine Google en door het tonen van externe advertenties op onze website.

Wanneer een betrokkene via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, plaatst Google een zogenaamde conversion-cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversion-cookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en is niet bedoeld om de betrokkene te identificeren. Via de conversion-cookie wordt, indien het cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina’s, zoals de winkelwagen van een online winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Via de conversion-cookie kunnen zowel wij als Google nagaan of een betrokkene die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, een omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen een aankoop heeft voltooid of afgebroken.

De gegevens en informatie verzameld door het gebruik van de conversion-cookie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekstatistieken worden door ons vervolgens gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorgestuurd, dus om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene geïdentificeerd zou kunnen worden.

Via de conversion-cookie worden persoonlijke gegevens, zoals de door de betrokkene bezochte webpagina’s, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze webpagina’s worden dus persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden aan derden doorgeven.

De betrokkene kan de plaatsing van cookies door onze website, zoals hierboven al vermeld, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee permanent bezwaar maken tegen de plaatsing van cookies. Zo’n instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversion-cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google AdWords reeds geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elke door haar

gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Verdere informatie en de geldende privacybepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

11. PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN YOUTUBE

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft componenten van YouTube geïntegreerd op deze website. YouTube is een internetvideoplatform dat videoproducenten toestaat om videoclips gratis te plaatsen en andere gebruikers om deze ook gratis te bekijken, te beoordelen en te becommentariëren. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video’s mogelijk, waardoor zowel complete films en televisie-uitzendingen als muziekvideo’s, trailers of door gebruikers gemaakte video’s via het internetportaal beschikbaar zijn.

De exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elke keer dat een van de individuele pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component aangezet om een weergave van de overeenkomstige YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kan worden verkregen op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische proces krijgen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube bij het oproepen van een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectievelijke YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene een YouTube-video aanklikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google door de betrokkene niet gewenst is, kan hij of zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit hun YouTube-account voordat onze website wordt opgeroepen.

Het privacybeleid gepubliceerd door YouTube, dat verkrijgbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

12. RECHTSGRUNDLAGE VOOR DE VERWERKING

Art. 6 I onder a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bij verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een dienst of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I onder b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingsactiviteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in gevallen van aanvragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I onder c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derden moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I onder d AVG. Tot slot kunnen verwerkingsactiviteiten gebaseerd zijn op Art. 6 I onder f AVG. Deze rechtsgrondslag is van toepassing op verwerkingsactiviteiten die niet onder een van de voornoemde rechtsgrondslagen vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een legitiem belang van ons bedrijf of een derde, voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsactiviteiten zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze door de Europese wetgever specifiek werden genoemd. Hij was van mening dat een legitiem belang aangenomen kan worden als de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin AVG).

13. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN BIJ DE VERWERKING, DIE DOOR DE VERANTWOORDELIJKE OF EEN DERDE WORDEN NAGESTREEFD

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6 I onder f AVG, is ons gerechtvaardigd belang de externe presentatie van het bedrijf en de foutloze weergave en optimalisatie van de bedrijfswebsite.

14. DUUR WAARVOOR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van die termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract of voor het aangaan van een contract.

15. WETTELIJKE OF CONTRACTUELE VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS; VEREIST VOOR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT; VERPLICHTING VAN DE BETROKKENE OM DE PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN; MOGELIJKE GEVOLGEN VAN NIET VERSTREKKEN

We informeren u dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele afspraken (bijvoorbeeld gegevens over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons verwerkt moeten worden. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf met hem of haar een contract aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet gesloten zou kunnen worden. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene individueel informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, of het noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat de gevolgen zouden zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

16. BESTAAN VAN AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Als verantwoordelijk bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

17. GOOGLE MAPS

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. SSL- OF TLS-VERSCRYPTIE

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt, een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het veranderen van de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” en aan het slot-symbool in uw browserlijn.

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden gelezen worden.

19. KLACHTRECHT BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor vragen inzake gegevensbescherming is de Landesdatenschutzbeauftragte (de federale gegevensbeschermingsfunctionaris) van de deelstaat waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst van de gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunnen worden gevonden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Deze “Privacyverklaring” is opgesteld door de Datenschutzerklärungs-Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als externe gegevensbeschermingsofficier in Hannover actief is, in samenwerking met de Keulse IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.